Trường Mầm non yên Bài B tổ chức hội nghị cán Bộ công chức viên chức năm 2019-2020.